MỘT SỐ CHÍNH SÁCH CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 3/2024

Thứ tư - 17/04/2024 10:09
MỘT SỐ CHÍNH SÁCH CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 3/2024
(Kèm theo Công văn số: 03/PBGDPL ngày 29/02/2024
của Hội đồng PBGDPL thị xã)
 
 
 
 
          Trong tháng 3/2024 có 07 Nghị định, 02 Quyết định, 38 Thông tư chính thức có hiệu lực, sau đây là một số văn bản, chính sách quan trọng liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và liên quan mật thiết đến đời sống của Nhân dân:

1. Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ quy định biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, có hiệu lực từ ngày 30/3/2024

Theo đó Nghị định quy đinh hình thức tổ chức hoạt động tôn giáo, hoạt động quyên góp, tiếp nhận tài trợ như sau:
+ Hoạt động tôn giáo, hoạt động quyên góp, tiếp nhận tài trợ đã thông báo, đăng ký hoặc được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận theo quy định khi thay đổi từ hình thức thực hiện từ trực tiếp sang trực tuyến hoặc kết hợp hình thức trực tiếp với hình thức trực tuyến thì thông báo bằng văn bản đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong thời hạn 05 ngày làm việc trước ngày thực hiện hoạt động tôn giáo, quyên góp, tiếp nhận viện trợ;
+ Hoạt động tôn giáo, hoạt động quyên góp, tiếp nhận tài trợ chưa thực hiện thủ tục thông báo, đăng ký hoặc đề nghị với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, khi lựa chọn hình thức thực hiện trực tuyến kết hợp hình thức trực tuyến với hình thức trực tiếp thì tổ chức, cá nhân có liên quan sẽ thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định tại các điều, khoản tương ứng của Luật tín ngưỡng, tôn giáo;
+ Hoạt động tôn giáo, hoạt động quyên góp, tiếp nhận tài trợ bằng hình thức trực tuyến hoặc kết hơp hình thức trực tiếp với hình thức trực tuyến phải tuân thủ Hiếp pháp, Luật tín ngưỡng, tôn giáo, quy định của pháp luật về thông tin, truyền thông.
- Tổ chức, cá nhân khi thực hiện trình tự, thủ tục hành chính nộp 01 bộ hồ sơ đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo một trong các hình thức sau:
+ Trực tiếp tại Bộ phận Một cửa của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
+ Trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
+ Thông qua dịch vụ bưu chính công ích, qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc ủy quyền theo quy định của pháp luật.
2. Quyết định 02/2024/QĐ-TTg ngày 05/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ toàn bộ Quyết định 09/2022/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến, có hiệu lực từ ngày 30/3/2024
Theo đó, Quyết định này bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg về tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến ngày 04/4/2022.
Với các hợp đồng tín dụng đã được ký trước ngày 30/3/2024 thì sẽ giải quyết như sau:
- Các bên (ngân hàng Chính sách xã hội, khách hàng, các bên liên quan) tiếp tục thực hiện theo hợp đồng tín dụng đã ký.
- Việc theo dõi, thu hồi nợ, xử lý nghiệp vụ phát sinh liên quan đến khoản nợ này do ngân hàng Chính sách xã hội tiếp tục thực hiện theo quy định áp dụng với ngân hàng này.
3. Thông tư số 01/2024/TT-BTC ngày 08/01/2024 của Bộ Tài chính quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên môn, nghiệp vụ ngành Tài chính, có hiệu lực từ ngày 01/3/2024
Theo đó, Thông tư có một số nội dung đáng chú ý như sau:
Việc áp dụng các quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên môn, nghiệp vụ được thực hiện như sau:
+ Thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu dùng để xác định thời hạn bảo quản cho các hồ sơ, tài liệu chuyên môn, nghiệp vụ ngành Tài chính.
+ Mức xác định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu không được thấp hơn mức quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu ban hành kèm theo Thông tư này.
+ Đối với hồ sơ, tài liệu hình thành trong hoạt động của cơ quan, tổ chức chưa được quy định tại Thông tư này, các cơ quan, tổ chức căn cứ thời hạn bảo quản của hồ sơ, tài liệu tương ứng để xác định.
Nhóm hồ sơ, tài liệu có thời hạn bảo quản vĩnh viễn, gồm:
+ Hồ sơ xây dựng, ban hành quy định về quản lý tài chính - ngân sách;
+ Hồ sơ xây dựng, ban hành chiến lược, kế hoạch dài hạn và trung hạn về tài chính - ngân sách;
+ Hồ sơ xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước hằng năm;
+ Hồ sơ phân bổ, bổ sung, điều chỉnh dự toán ngân sách Nhà nước hằng năm cho các cơ quan, đơn vị;
+ Báo cáo về phương án phân bổ, sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm và cắt giảm dự toán chi thường xuyên ngân sách Trung ương hàng năm…
- Nhóm hồ sơ, tài liệu có thời hạn bảo quản 50 năm, gồm:
+ Hồ sơ thẩm tra dự toán ngân sách Nhà nước hằng năm cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý;
+ Hồ sơ quản lý danh mục nợ công;
+ Hồ sơ cấp và quản lý bảo lãnh các nghĩa vụ tài chính của Chính phủ đối với các khoản vay của doanh nghiệp, tổ chức tín dụng theo quy chế bảo lãnh của Chính phủ;
+ Hồ sơ cho vay lại/ủy quyền cho vay lại và thu hồi nợ vay lại vốn nước ngoài của Chính phủ….
4. Thông tư số 34/2023/TT-BGTVT ngày 30/11/2023 của Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 17/2019/TT-BGTVT ngày 03/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa, có hiệu lực từ ngày 01/3/2024
Theo đó, Thông tư có một số nội dung đáng chú ý sau:
- Tăng giá dịch vụ vận chuyển hành khách hạng phổ thông đối với đường bay từ 500 km trở lên. Cụ thể:
Khoảng cách đường bay từ 500 - 850 km: Tối đa 2,250 triệu đồng/vé một chiều (giá cũ là 2,2 triệu đồng/vé một chiều).
Khoảng cách đường bay từ 850 - 1.000 km: Tối đa 2,890 triệu đồng/vé một chiều (giá cũ là 2,790 triệu đồng/vé một chiều).
Khoảng cách đường bay từ 1.000 - 1.280 km: Tối đa 3,4 triệu đồng/vé một chiều (giá cũ là 3,2 triệu đồng/vé một chiều).
Khoảng cách đường bay từ 1.280 km trở lên: Tối đa 04 triệu đồng/vé một chiều (giá cũ là 3,750 triệu đồng/vé một chiều).
- Giữ nguyên giá dịch vụ vận chuyển hành khách hạng phổ thông đối với đường bay dưới 500 km.
5. Thông tư số 37/2023/TT-BGTVT ngày 31/12/2023 của Bộ Giao thông Vận tải về quản lý hoạt động vận tải đường bộ qua biên giới, có hiệu lực kể từ ngày 01/3/2024
Theo đó, Thông tư có một số nội dung đáng chú ý như sau:
- Phương tiện vận tải qua lại biên giới phải có các các giấy tờ hợp lệ, còn hiệu lực và xuất trình cho các cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu, bao gồm:
Giấy chứng nhận đăng ký xe;
Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường;
Giấy phép liên vận GMS và sổ theo dõi tạm nhập phương tiện vận tải (sau đây gọi là sổ TAD);
Danh sách hành khách đối với phương tiện vận chuyển hành khách tuyến cố định hoặc Danh sách hành khách đối với phương tiện vận chuyển hành khách hợp đồng và vận tải khách du lịch;
Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với người thứ ba;
Tờ khai phương tiện vận tải đường bộ tạm nhập - tái xuất hoặc Tờ khai phương tiện vận tải đường bộ tạm xuất - tái nhập.
Các giấy tờ trên phải được in bằng ngôn ngữ quốc gia và ngôn ngữ của Nước chủ nhà hoặc ngôn ngữ quốc gia và tiếng Anh. Trường hợp không được in bằng ngôn ngữ của Nước chủ nhà hoặc tiếng Anh thì phải kèm bản dịch tiếng Anh do cơ quan có thẩm quyền chứng thực hoặc công chứng.
- Lái xe qua lại biên giới phải mang theo các giấy tờ hợp lệ, còn hiệu lực khi xuất, nhập cảnh tại cửa khẩu và chịu sự kiểm tra, kiểm soát của các cơ quan chuyên ngành tại cửa khẩu như sau:
Hộ chiếu hoặc giấy tờ đi lại quốc tế có giá trị thay hộ chiếu và thị thực do cơ quan có thẩm quyền cấp (trừ trường hợp được miễn thị thực);
Giấy phép lái xe, đã được các Bên công nhận tại Hiệp định GMS. Tại thời điểm nhập cảnh vào Nước chủ nhà, giấy phép lái xe phải còn thời hạn ít nhất là hai tháng.
- Nhân viên phục vụ trên xe qua lại biên giới phải mang theo hộ chiếu hoặc giấy tờ đi lại quốc tế có giá trị thay hộ chiếu và thị thực do cơ quan có thẩm quyền cấp (trừ trường hợp được miễn thị thực) còn hiệu lực khi xuất, nhập cảnh tại cửa khẩu và chịu sự kiểm tra, kiểm soát của các cơ quan chuyên ngành tại cửa khẩu.
6. Thông tư số 50/2023/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành có hiệu lực từ ngày 01/3/2024
Theo đó, bãi bỏ 09 văn bản QPPL do Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành sau đây:
- Quyết định 2106-QĐ/BGTVT ngày 23/8/1997 về việc ban hành Thể lệ bốc dỡ, giao nhận và bảo quản hàng hoá tại cảng biển Việt Nam.
- Quyết định 52/2007/QĐ-BGTVT ngày 31/10/2007 ban hành quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ.
- Thông tư 33/2013/TT-BGTVT ngày 15/10/2013 quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Thanh tra Cục Hàng không Việt Nam.
- Thông tư 34/2013/TT-BGTVT ngày 15/10/2013 quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Thanh tra Cục Hàng hải Việt Nam.
- Thông tư 64/2013/TT-BGTVT ngày 31/12/2013 quy định việc thành lập; nhiệm vụ, quyền hạn của bộ phận tham mưu về công tác thanh tra chuyên ngành giao thông vận tải.
- Thông tư 67/2013/TT-BGTVT ngày 31/12/2013 quy định về trách nhiệm của cá nhân và việc xử lý vi phạm trong công tác thanh tra của ngành giao thông vận tải.
- Thông tư 02/2014/TT-BGTVT ngày 25/02/2014 quy định quy trình thanh tra chuyên ngành, xử phạt vi phạm hành chính; công tác lập kế hoạch, chế độ báo cáo và quản lý nội bộ của thanh tra ngành giao thông vận tải.
- Thông tư 27/2014/TT-BGTVT ngày 28/07/2014 quy định về quản lý chất lượng vật liệu nhựa đường sử dụng trong xây dựng công trình giao thông.
- Thông tư 32/2016/TT-BGTVT ngày 07/11/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 02/2014/TT-BGTVT ngày 25/02/2014 quy định quy trình thanh tra chuyên ngành, xử phạt vi phạm hành chính; công tác lập kế hoạch, chế độ báo cáo và quản lý nội bộ của thanh tra ngành giao thông vận tải.
7. Các loại phí, lệ phí được Bộ Tài chính ban hành tại các Thông tư và chính thức được áp dụng từ ngày 21/3/2024 như sau:
TT Loại phí Văn bản quy định
1 Khai thác và sử dụng tài liệu địa chất, khoáng sản 11/2024/TT-BTC
2 Thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học biến đổi gen 12/2024/TT-BTC
3 Thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản và lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản 10/2024/TT-BTC
4 Cấp giấy phép nhận chìm ở biển 08/2024/TT-BTC
5 Thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam 07/2024/TT-BTC
6 Thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp 09/2024/TT-BTC
Trên đây là một số chính sách văn bản pháp luật có hiệu lực trong tháng 3/2024, Hội đồng PBGDPL thị xã tổng hợp cung cấp thông tin đến các cán bộ, công chức, cơ quan đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức thực hiện./.
 
                                                                                           HỘI ĐỒNG PBGDPL THỊ XÃ
 
 

Nguồn tin: Báo Hà Nội Mới

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn cần  
/
 để chia sẽ thông tin,ý kiến ...

  LIÊN KẾT WEBSITE

  THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang truy cập7
  • Hôm nay246
  • Tháng hiện tại13,471
  • Tổng lượt truy cập357,792
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây