MỘT SỐ CHÍNH SÁCH CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 12/2023

Thứ tư - 17/04/2024 10:05
MỘT SỐ CHÍNH SÁCH CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 12/2023
(Kèm theo Công văn số:20/PBGDPL ngày 28/11/2023
của Hội đồng PBGDPL thị xã)
 
 
 
 
          Trong tháng 12/2023 có 03 Nghị định, 07 Quyết định, 37 Thông tư chính thức có hiệu lực, sau đây là một số văn bản, chính sách quan trọng liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và liên quan mật thiết đến đời sống của Nhân dân:
1. Nghị định số 75/2023/NĐ-CP ngày 19/10/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế Bổ sung đối tượng được ngân sách Nhà nước đóng bảo hiểm y tế, có hiệu lực kể từ ngày 03/12/2023
Nghị định bổ sung đối tượng được ngân sách Nhà nước đóng bảo hiểm y tế, cụ thể các nhóm như sau:
- Bổ sung nhóm đối tượng do ngân sách Nhà nước đóng bảo hiểm y tế là: Người dân các xã an toàn khu, vùng an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ hiện đang thường trú tại các xã an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ đã được cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
- Sửa đổi, bổ sung nội dung về quyền của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong thực hiện hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, cụ thể là:
+ Thực hiện các quyền theo quy định tại Điều 42 Luật Bảo hiểm y tế và quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh;
+ Được cung cấp thông tin kịp thời khi hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế phát hiện có gia tăng chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế cao so với mức chi phí bình quân của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cùng hạng, cùng tuyến, cùng chuyên khoa để kịp thời rà soát, kiểm tra xác minh, thực hiện giải pháp điều chỉnh phù hợp.
- Sửa đổi nguyên tắc thanh toán theo giá dịch vụ như sau: Chi phí dịch vụ khám bệnh, chi phí dịch vụ ngày giường bệnh và chi phí dịch vụ kỹ thuật, xét nghiệm đã được sử dụng cho người bệnh trong phạm vi được hưởng và mức hưởng của người tham gia đóng bảo hiểm y tế được thanh toán theo số lượng thực tế sử dụng cho người bệnh và mức giá theo quy định.
2. Nghị định số 76/2023/NĐ-CP ngày 01/11/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, có hiệu lực từ ngày 25/12/2023
Theo đó, Nghị định có một số nội dung đáng chú ý, như sau:

- Hành vi bạo lực gia đình áp dụng cả với người đã ly hôn, sống như vợ chồng, bao gồm:
+ Tiết lộ hoặc phát tán thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình nhằm xúc phạm danh dự, nhân phẩm.
+ Cản trở kết hôn.
+ Ngăn cản gặp gỡ người thân, có quan hệ xã hội hợp pháp, lành mạnh hoặc hành vi khác nhằm cô lập, gây áp lực thường xuyên về tâm lý.
+ Ngăn cản việc thực hiện quyền, nghĩa vụ trong quan hệ gia đình giữa ông, bà và cháu; giữa cha, mẹ và con; giữa anh, chị, em với nhau...
- Người đang thực hiện quyết định cấm tiếp xúc có thể tiếp xúc với người bị bạo lực gia đình trong 03 trường hợp sau đây:
+ Gia đình có việc cưới, việc tang;
+ Gia đình có người bị tai nạn, bị bệnh nặng cần chăm sóc;
+ Tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh.
- Người đang thực hiện quyết định cấm tiếp xúc khi có nhu cầu tiếp xúc với người bị bạo lực gia đình phải gửi thông báo bằng văn bản theo mẫu cho người được phân công giám sát thực hiện quyết định cấm tiếp xúc.
- Việc tiếp xúc chỉ được thực hiện sau khi đã gửi thông báo và người được phân công giám sát ký xác nhận vào giấy thông báo tiếp xúc với người bị bạo lực gia đình. Thời gian tiếp xúc không quá 04 giờ.
3. Thông tư số 63/2023/TT-BTC ngày 16/10/2023 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của một số Thông tư quy định về phí, lệ phí của Bộ trưởng Bộ Tài chính nhằm khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến, có hiệu lực từ ngày 01/12/2023
Giảm 10% lệ phí làm hộ chiếu online từ ngày 01/01/2024
Theo đó, Thông tư có một số nội dung đáng chú ý sau:
- Từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 31/12/2025, công dân Việt Nam nộp hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu theo hình thức trực tuyến áp dụng mức thu phí bằng 90% mức thu phí quy định tại Thông tư số 25/2021/TT-BTC.
- Thông tư 63 còn giảm các khoản phí, lệ phí khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến như sau:
+ Từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 31/12/2025, giảm 10% mức thu phí cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.
+ Từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 31/12/2025, giảm 10% mức thu phí cấp gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động.
+ Từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 31/12/2025, giảm 50% yêu cầu thực hiện công việc, dịch vụ bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp.
- Từ ngày 01/12/2023 đến hết ngày 31/12/2025, giảm 50% mức phí xác thực thông tin công dân, khai thác kết quả thông tin.
4. Thông tư số 11/2023/TT-BGDĐT ngày 15/6/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo bãi bỏ Thông tư 23/2014/TT-BGDĐT ngày 18/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về đào tạo chất lượng cao trình độ đại học, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/12/2023
Theo đó, Thông tư 11/2023/TT-BGDĐT bãi bỏ Thông tư 23/2014/TT-BGDĐT quy định về đào tạo chất lượng cao trình độ đại học.
Đối với các khóa đã tuyển sinh Chương trình đào tạo chất lượng cao theo Thông tư 23/2014/TT-BGDĐT quy định về đào tạo chất lượng cao trình độ đại học trước ngày 01/12/2023 được tiếp tục thực hiện cho đến hết khóa học.
5. Thông tư số 09/2023/TT-BXD ngày 16/10/2023 của Bộ Xây dựng ban hành sửa đổi 1:2023 QCVN 06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình, có hiệu lực từ ngày 01/12/2023.
Theo đó, Thông tư sửa Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình từ 01/12/2023.
Hồ sơ thiết kế xây dựng đã hoàn thành thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy bởi cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, trước ngày 01/12/2023, tiếp tục được thực hiện theo hồ sơ thiết kế đã thẩm duyệt.
Hồ sơ thiết kế xây dựng đã có văn bản góp ý trả lời về thiết kế phòng cháy chữa cháy tại bước thiết kế cơ sở của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, nhưng chưa được thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy, trước ngày 01/12/2023, tiếp tục được thực hiện thẩm duyệt thiết kế theo văn bản góp ý trả lời.
Hồ sơ thiết kế xây dựng chưa được góp ý và thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy bởi cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền kể từ ngày 01/12/2023, thì phải tuân thủ các quy định của QCVN 06:2022/BXD và Sửa đổi 1:2023 QCVN 06:2022/BXD.
6. Thông tư số 82/2023/TT-BQP ngày 03/11/2023 của Bộ Quốc phòng quy định điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc, có hiệu lực từ ngày 19/12/2023
Theo đó, Thông tư 82/2023/TT-BQP quy định tăng 12,5% tiền trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân đã phục viên, cụ thể:
- Đối tượng được điều chỉnh trợ cấp hằng tháng:
+ Quân nhân đã phục viên, xuất ngũ đang hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng theo Quyết định 142/2008/QĐ-TTg và Quyết định 38/2010/QĐ-TTg;
+ Quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc đang hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg.
- Tăng thêm 12,5% trên mức trợ cấp hằng tháng của tháng 6/2023 với các đối tượng, cụ thể như sau:
+ Mức trợ cấp hằng tháng hưởng từ tháng 7/2023 = Mức trợ cấp hằng tháng hưởng của tháng 6/2023 x 1,125
+ Mức trợ cấp hằng tháng sau khi được điều chỉnh tăng thêm như sau:
Từ đủ 15 năm đến dưới 16 năm: 2.285.000 đồng/tháng;
Từ đủ 16 năm đến dưới 17 năm: 2.388.000 đồng/tháng;
Từ đủ 17 năm đến dưới 18 năm: 2.494.000 đồng/tháng;
Từ đủ 18 năm đến dưới 19 năm: 2.598.000 đồng/tháng;
Từ đủ 19 năm đến dưới 20 năm: 2.700.000 đồng/tháng.
7. Thông tư 21/2023/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức hỗ trợ giáo dục người khuyết tật trong các cơ sở giáo dục công lập, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/12/2023
Theo đó, viên chức hỗ trợ giáo dục người khuyết tật có mã số V.07.06.16, phải có bằng tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành hỗ trợ giáo dục người khuyết tật hoặc một trong các chuyên ngành: Đào tạo giáo viên, Tâm lý học, Công tác xã hội, Sức khỏe trở lên.
Đồng thời, đối tượng này phải hoàn thành chương trình bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh viên chức hỗ trợ giáo dục người khuyết tật.
Viên chức này được áp dụng hệ số lương của viên chức A0, có hệ số lương từ 2,1 - 4,89 tương ứng với mức lương như sau:
Bậc lương Hệ số lương Mức lương được hưởng
Bậc 1 2,1 3.780.000 đồng/tháng
Bậc 2 2,41 4.338.000 đồng/tháng
Bậc 3 2,72 4.896.000 đồng/tháng
Bậc 4 3,03 5.454.000 đồng/tháng
Bậc 5 3,34 6.012.000 đồng/tháng
Bậc 6 3,65 6.570.000 đồng/tháng
Bậc 7 3,96 7.128.000 đồng/tháng
Bậc 8 4,27 7.686.000 đồng/tháng
Bậc 9 4,58 8.244.000 đồng/tháng
8. Thông tư số 12/2023/TT-BLĐTBXH ngày 31/10/2023 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp, có hiệu lực từ 15/12/2023
Theo đó, Thông tư quy định chương trình bồi dưỡng chức danh giáo dục nghề nghiệp cụ thể như sau:
- Thời gian của chương trình bồi dưỡng:
+ Tổng thời gian là 06 tuần x 5 ngày/tuần x 8 giờ/ngày = 240 giờ; trong đó: Lý thuyết: 96 giờ; thực hành, bài tập, thảo luận: 132 giờ; kiểm tra: 12 giờ;
+ Một giờ học lý thuyết là 45 phút. Một giờ học thực hành/tích hợp/thảo luận là 60 phút. Một giờ kiểm tra là 60 phút.
- Chương trình bồi dưỡng gồm 11 chuyên đề, được cấu trúc thành 03 phần:
+ Phần I: Kiến thức chung về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp (gồm 03 chuyên đề bắt buộc).
+ Phần II: Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp (gồm 06 chuyên đề bắt buộc và 02 chuyên đề tự chọn).
+ Phần III: Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch.
- Chương trình bồi dưỡng có 09 chuyên đề bắt buộc và 02 chuyên đề tự chọn (chọn 02 trong 06 chuyên đề). Căn cứ vào đối tượng bồi dưỡng, thực tiễn bồi dưỡng và nhu cầu, cơ sở đào tạo, nghiên cứu được giao tổ chức bồi dưỡng lựa chọn các chuyên đề phù hợp và công bố công khai cho người học trước khi thực hiện khóa bồi dưỡng.
- Các cơ sở đào tạo, nghiên cứu được giao nhiệm vụ bồi dưỡng có thể lựa chọn hình thức bồi dưỡng phù hợp với bối cảnh: Trực tiếp, trực tuyến hoặc kết hợp cả 2 hình thức. Các hình thức bồi dưỡng phải được ghi rõ trong thông báo tuyển sinh và công khai trên website của cơ sở đào tạo, nghiên cứu được giao tổ chức bồi dưỡng.
9. Hướng dẫn nhiều vị trí việc làm của công chức, viên chức
Từ ngày 01/7/2024, khi cải cách tiền lương, cán bộ, công chức, viên chức sẽ được xây dựng các bảng lương mới và được xếp lương theo vị trí việc làm. Do đó, các Bộ hiện đã và đang ban hành nhiều văn bản hướng dẫn vị trí việc làm cho cán bộ, công chức, viên chức.
Tháng 12/2023 là tháng có nhiều Thông tư hướng dẫn vị trí việc làm của công chức, viên chức có hiệu lực, gồm:
Số, ký hiệu
 Thông tư
Hướng dẫn vị trí việc làm
Ngày có
hiệu lực
20/2023/TT-BGDĐT Viên chức làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông và các trường chuyên biệt công lập 16/12/2023
19/2023/TT-BGDĐT Viên chức làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập 16/12/2023
19/2023/TT-BYT Công chức nghiệp vụ chuyên ngành y tế 22/12/2023
01/2023/TT-TTCP Công chức nghiệp vụ chuyên ngành Thanh tra 18/12/2023
11/2023/TT-BLĐTBXH Lãnh đạo, quản lý và viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực lao động, người có công và xã hội 05/12/2023
11/2023/TT-BXD Công chức nghiệp vụ chuyên ngành Xây dựng 05/12/2023
10/2023/TT-BXD Lãnh đạo, quản lý và viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực xây dựng 05/12/2023
10/2023/TT-BLĐTBXH Công chức nghiệp vụ chuyên ngành lao động, người có công 05/12/2023
Trên đây là một số chính sách văn bản pháp luật có hiệu lực trong tháng 12/2023, Hội đồng PBGDPL thị xã tổng hợp cung cấp thông tin đến các cán bộ, công chức, cơ quan đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức thực hiện./.
 
                   HỘI ĐỒNG PBGDPL THỊ XÃ
 
 
 

Nguồn tin: Báo Hà Nội Mới

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn cần  
/
 để chia sẽ thông tin,ý kiến ...

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

  LIÊN KẾT WEBSITE

  THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang truy cập11
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm6
  • Hôm nay170
  • Tháng hiện tại13,395
  • Tổng lượt truy cập357,716
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây